Thiết bị cân bằng nồng độ PH

> > > > Thiết bị cân bằng nồng độ PH

Thiết bị cân bằng nồng độ PH Thiết bị cân bằng nồng độ PH

Khi nồng độ PH không ổn định

Nồng độ PH quá thấp (tính Axit cao): gây kích ứng tới mắt, tạo màng, xuất hiện hiện tượng ăn mòn, phá hủy mạch vữa, làm nhăn tấm lót. Còn nếu Nồng độ PH quá cao ( tính Kiềm cao) : gây kích ứng mắt , tạo màng, sự phát triển mạnh của rêu tảo, hiện tượng ăn mòn, xuất hiện cặn lắng canxi.

fond