Tấm lót đáy bể và cấp nước

> > > Tấm lót đáy bể và cấp nước

Cuối cùng là lắp đặt tấm phủ.

Tấm lót đáy bể và cấp nước Tấm lót đáy bể và cấp nước

Tấm phủ được đo đạt, cắt sẵn, và gắn nẹp tại nhà máy theo diện tích bể (bao gồm cả diện tích bậc thang)

fond